Twój koszyk jest pusty
polski
Facebook KopalniaSrebra
> Regulamin

(12) 341 66 66(12) 341 66 66

Napisz wiadomośćNapisz wiadomość

KontaktKontakt


 

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE
1.    Sklep internetowy, działający pod adresem www.kopalniasrebra.com prowadzony jest przez firmę „IMPRES.ART” Anna Hałatek, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa nr 5303/2008 (2008-09-02), nr NIP:  679-278-44-33; REGON 120372332 z siedzibą 30-826 Kraków, ul. Bieżanowska 83 (konto w banku BZ WBK S.A. o numerze 56 1090 2053 0000 0001 1238 8062.
2.    Nazwy producenta i marka „Kopalnia Srebra” należą do ich właściciela i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
3.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4.    Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.


SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.    Zamówienia są przyjmowane przez strony www.kopalniasrebra.com, w wyjątkowych przypadkach e-mailem na adres kopalnia02@impresart.pl lub przez infolinię pod numerem (12) 3416666 (koszt połączenia wg stawek operatora)
3.    Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
4.    Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu.
5.    Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty
b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę elektroniczną Sklepu
6.    Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do nas.
7.    Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn.  bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwy kontakt z klientem (np. w celu potwierdzenie zamówienia).
8.    Zamówienia można składać przez całą dobę.
9.    Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Paragon lub faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Aby otrzymać fakturę VAT, należy wypełnić pola firma oraz NIP podczas rejestracji klienta w naszym Sklepie.
10.    Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie mailem:kopalnia02@impresart.pl zanim zamówienie zostanie zrealizowane i wysłane.
11.    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie.
12.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
13.    Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
14.    Zamówione wyroby są zawsze nieodpłatnie pakowane w firmowe, eleganckie pudełka lub firmowe torebki.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.    Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Proszę uważnie obejrzeć zawartość przesyłki - reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela!
2.    Zamówiony towar Sklep dostarcza w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku towarów z grupy "IMPRES.ART by AltraVision" (biżuteria ze złota), Sklep dostarcza zamówiony towar w terminie do 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej. O przedłużeniu terminu realizacji klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź poprzez e-mail. W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu, możliwy jest odbiór osobisty towaru w naszym biurze w Krakowie ul. Bieżanowska 83.
3.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przelewem bankowym na konto sklepu przed wysłaniem zamówienia (numer konta podany w postanowieniach początkowych regulaminu) lub przed odbiorem osobistym w siedzibie firmy,
b) pobraniem kurierskim (zapłata w chwili odbioru przesyłki),
c) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy (Kraków, ul. Bieżanowska 83)
4.    Koszt wysyłki zależny jest od formy płatności jaką wybierze klient:
a) przelew bankowy (wysyłka Kurierem) –  14 zł,
b) pobranie kurierskie (wysyłka Kurierem) –  20 zł.
5.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


REKLAMACJE/GWARANCJA

1.    Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) a, w przypadku osób/podmiotów nie będących konsumentami, zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny.
2.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili jej wydania. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
3.    Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w formie pisemnej. W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać towar na adres: IMPRES.ART Anna Hałatek ul. Bieżanowska 83 30-826 Kraków z dopiskiem „REKLAMACJA”.
4.    W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub, za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
5.    Nie stanowią podstawy niezgodności towaru z umową różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.kopalniasrebra.com, które to różnice wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnice w barwach i odcieniach.
6.    Reklamacji nie podlegają:
- uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itp.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w towarze,
- uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do budowy ciała,
- uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,?
- uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru,
- uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- zastrzeżenia  w zakresie wygody towaru, chyba że wynikają z cech towaru, o których istnieniu Sklep zapewniał,
- odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.
7.    Biżuteria srebrna IMPRES.ART jest objęta dożywotnią gwarancją producenta.
8.    Pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail: kopalnia02@impresart.pl
9.    Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


WYMIANA

1.    Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model), ale zobowiązany będzie do poniesienia kosztów wysyłki wymienionego towaru.
2.    Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub za pośrednictwem elektronicznej poczty e-mail  za potwierdzeniem odczytania oraz jednocześnie odesłanie towaru, które musi nastąpić do 30 dni od otrzymania towaru. Złożenie oświadczenia dotyczącego wymiany towaru po tym terminie uznaje się za nieskuteczne.
3.    Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie
w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, przy czym dla realizacji prawa wymiany towaru opakowanie jest integralną częścią towaru). W przypadku stwierdzenia, że towar lub towary były eksploatowane, Sklep może nie uwzględnić wniosku o wymianę i odesłać towar lub towary klientowi na jego koszt.
4.    W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.
5.     W przypadku wymiany Klient powinien odesłać towar wraz z oryginałem dowodu zakupu na swój koszt na adres: IMPRES.ART Anna Hałatek, ul. Bieżanowska 83, 30-826 Kraków z dopiskiem „WYMIANA”.
6.     Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia żądania wymiany.
7.     Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.
8.     Pytania dotyczące wymiany prosimy kierować na adres e-mail: kopalnia02@impresart.pl


ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT TOWARU)

1.    Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 - dalej jako ustawa), Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Klient powinien dokonać zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
2.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących wypadkach:
- gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (dotyczy zwłaszcza płyt CD, DVD, programów komputerowych);
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
3.    Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony.
4.    Zwrot towaru nie dotyczy wyrobów, które są wykonywane na zamówienie indywidualne, oraz w których na życzenie Klienta dokonano jakichkolwiek zmian odbiegających od standardu wyznaczonego przez dany model biżuterii.
5.    Towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi metkami.
6.    Zwrot towaru należy uzgodnić uprzednio ze Sklepem – drogą e-mailowa lub telefoniczną. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez oświadczenie, które  musi nastąpić do 30 dni od otrzymania przesyłki przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.    Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer konta, na jaki Sklep powinien zwrócić zapłatę. Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy.
8.    Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
9.    Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Płatność tytułem zwrotu za towar zostanie dokonana do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10.    Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar na własny koszt. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zakupionej rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11.    Klient ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
12.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
13.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14.    Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy „IMPRES.ART” Anna Hałatek z siedzibą w Krakowie.
2.    Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby „IMPRES.ART” Anna Hałatek i przetwarzane w celu realizacji zamówień, prowadzenia akcji promocyjnych, partnerskich i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy z państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby naszej firmy.


PRAWA AUTORSKIE

1.    Firma „IMPRES.ART” Anna Hałatek posiada wszelkie prawa autorskie do biżuterii srebrnej oferowanej w sklepie internetowym www.kopalniasrebra.com.
2.    Wszystkie znaki towarowe i inne materiały znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki lub materiały video są chronione prawem autorskim i stanowią własność ich twórców.
3.    Wykorzystywanie wszelkich prezentowanych na stronie internetowej Sklepu treści jest dopuszczalne tylko w zakresie własnego, osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy.
4.    Klient zapewnia, że posiada prawa bądź zgodę osób, do których takie prawa należą na dysponowanie wszystkimi materiałami i dokumentami, które przesyła do Sklepu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i analitycznych przez firmę „IMPRES.ART” Anna Hałatek, NIP 679-278-44-33, w szczególności na potrzeby promocji i konkursów organizowanych przez ww.  firmę, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 101, poz.  926, z późn.  zm.). Jednocześnie Każdy Klient został poinformowany, iż ma prawo do dostępu do treści jego danych osobowych w każdej chwili, ich poprawienia oraz na podstawie art.  32 pkt.  7 i 8 ww.  ustawy do wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
2.    Klient składający zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu, Sklep jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
3.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Sklepie, na stronie internetowej. Zmiany nie działają wstecz - nie wpływają na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie usług znajdujących się w trakcie realizacji.
4.    Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5.    W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
6.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2016-02-01.
7.    Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu, prezentacji i wiarygodności danych czy stwierdzonych nieprawidłowościach prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: kopalnia02@impresart.pl.

 

Do pobrania

Regulamin sklepu
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®